Polityka ochrony danych

Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych w firmie Heron Translations Iwona Szarkowicz

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przygotowaliśmy zestaw niezbędnych informacji w tym zakresie.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Heron Translations Iwona Szarkowicz, ul. Gansińca 11/2, 41-100 Siemianowice Śl. NIP: 6431651426. REGON: 241630705. Firma zarejestrowana w Urzędzie Miasta Siemianowice Śl. Kontakt z Heron Translations Iwona Szarkowicz jest możliwy poprzez:

  • e-mail – pod adresem: herontranslations@gmail.com
  • pocztę tradycyjną – pod adresem: Heron Translations Iwona Szarkowicz, ul. Gansińca 11/2, 41-100 Siemianowice Śl.
  • telefon – pod numerem: +48607120570 (w godzinach 8.00-17.00)

Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane zostały nam podane przez Państwa osobiście, pisemnie lub drogą mailową, kiedy zdecydowaliście się na skorzystanie z usług Heron Translations Iwona Szarkowicz.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych do celów tłumaczeniowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości tłumaczenia zleconych tekstów.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) – c) oraz f) RODO

w celach:

  • zawarcia i realizacji umowy dotyczącej tłumaczenia tekstów;
  • wystawiania faktur i przyjmowania płatności;
  • windykacji należności oraz obrony przed roszczeniami;
  • archiwalnych.

Jak długo Państwa dane osobowe są przetwarzane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
  • podwykonawcom, tłumaczącym teksty na zlecenie Heron Translations

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);

3) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

4) ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku ) w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. Właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Biuro tłumaczeń - Heron Translations
ul. Gansińca 11/2 , 41-100 Siemianowice Śl.

Zadzwoń